Sentralt i Geriatrisk sykepleie står det å kunne utøve integritetsbevarende sykepleie blant annet ved å ta pasienten med i beslutningene, ved å se pasienten som mer enn gammel og syk og ved å støtte og bidra til den gamles mestring. I tillegg legges det vekt på samarbeid med familien og på familien som et spesielt ansvar for sykepleien.

Del 1 Fra gammel til geriatrisk pasient

Gamle mennesker har levd et langt liv som har gitt dem mange og varierte erfaringer. Derfor er de svært forskjellige. Når aldringsprosessen for alvor setter sine spor og helsen svikter, øker forskjellene ytterligere. Det er avgjørende at sykepleiere tar hensyn til dette i omsorgen for den gamle pasienten. Del 1 gir viktige perspektiver på hva det vil si å bli gammel og bakgrunnskunnskap om den gamle pasienten i dagens samfunn.

Del 2 Overordnede prinsipper i geriatrisk sykepleie

Sykepleie til gamle og syke pasienter er en kompleks oppgave som krever bred kompetanse. Den geriatriske pasienten er faglig utfordrende både sett fra et medisinsk, pleiemessig og omsorgsfaglig perspektiv. Ivaretakelse av den enkeltes integritet og individualitet, samt samarbeid med pasient og pårørende, er sentrale prinsipper i god og faglig forsvarlig sykepleie til denne pasientgruppen. Dette krever profesjonalitet og systematikk i vurderingen av pasientens behov, samt i utformingen av sykepleien til den enkelte.

Del 3 Rammer og arenaer for geriatrisk sykepleie

I del 3 ser vi nærmere på sykepleie til gamle i hjemmet, i sykehjem og når den gamle innlegges i sykehus. Selv om de konkrete sykepleiebehovene kan være delvis overlappende, utgjør de institusjonelle og legale rammene tilleggsutfordringer som sykepleiere må mestre for å yte god og forsvarlig sykepleie. Etiske dilemmaer og spørsmål som er særegne for den gamle syke pasienten, drøftes også her.

Del 4 Den gamle pasientens helseproblemer

Aldersforandringer, funksjonssvikt og sykdom preger den gamle pasientens helsetilstand. I del 4 drøftes de mest vanlige sykdommer hos gamle, samt generelle symptomer og plager som gamle pasienter ofte sliter med. Dessuten omtales grunnleggende behov som det kan være vanskelig å tilfredsstille hos syke gamle pasienter.

Del 5 Omsorg i livets sluttfase

I arbeid med gamle og syke pasienter er møtet med den døende pasienten og familien en viktig oppgave. Å bidra til en verdig livsavslutning er et kjennetegn på sykepleie av høy kvalitet. I del 5 diskuteres noen sentrale aspekter ved sykepleie i livets siste fase, inklusive verdig omsorg når døden har inntrådt.