Alle skjemaene er i større eller mindre grad bearbeidet i forhold til hvordan de blir presentert i En forutsigbar helsetjeneste. Under hvert skjema vil det stå fra hvilken side i boken dette er hentet fra. Dermed kan du ved behov bruke boken og sjekke mot denne hvordan skjemaet er tenkt brukt.

 

Her følger alle skjemaene til utskrift. Deretter kommer det en liten forklaring med henvisning til hvor i boken du kan finne skjemaene.

Skjema 1: Hovedemner i et sykehus
Skjema 2: Ledelsens gjennomgåelse (LGG)
Skjema 3: Handlingsplaner
Skjema 4a: Henviste pasienter (individnivå)
Skjema 4b: Henviste pasienter (systemnivå)
Skjema 5: Samsvarsvurdering
Skjema 6: Påfølgende handlingsplan etter samsvarsvurdering

 

Skjema 1:
Hovedemner i et sykehus
- hvem har ansvar for hvilket funksjonsområde i virksomheten. Emneinndelingen kan også benyttes som arkivnøkkel i et kvalitetssystem i et sykehus. Skjema 1 er hente fra side 101 i boken.


Skjema 2:
Ledelsen må regelmessig skaffe seg en totaloversikt over kvaliteten på styringssystemene og tjenestene og om resultatet er som forventet. Dernest skal ledelsen treffe beslutninger om forbedringer. Mal for referatet fra ledelsens gjennomgåelse (LGG) gjengitt i Skjema 2 er hentet fra side 109.


Skjema 3:
Handlingsplaner i forbindelse med forbedringsarbeidet kan hjelpe deg til å oppnå foretakets mål om forbedringer og hindre at dette arbeidet stopper opp i planleggingsfasen. Du kan også ta med deg Skjema 3 som mal i avdelingsmøter, eller andre arenaer der du har ansvar for samarbeid og der tiltak planlegges og gjennomføres. Skjemaet er hentet fra side 112 i boken.


Skjema 4a og 4b:
Formålet med disse skjemaene er å sikre en riktig vurdering og prioritering av pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten. Det er én sjekkliste på individnivå og én på systemnivå. Sjekklistene er hentet fra side 157 og 158 i boken.


Skjema 5:
En måte å sikre oppfølging av myndighetskravene på er bruk av samsvarsvurderinger. Målet med samsvarsvurderinger er å dokumentere i hvilken grad lover og forskrifter følges, å klargjøre hvilken konsekvens det får dersom de ikke følges, og å gjøre forbedringer. Eksempel på et utfylt skjema finner du på side 161.


Skjema 6:
Er under utarbeidelse.