Innhold
Innholdsfortegnelse

 

Utdrag fra kapitlene
Kapittel 8 Den gamles integritet

Utdraget fra kapitlet om den gamles integritet 
er hentet fra del 2 i Geriatrisk sykepleie som
omhandler overordnede prinsipper for geriatrisk
sykepleie.

 
Kapittel 26 Respirasjon og sirkulasjon
Kapittel 30 Delirium (akutt forvirring)

Utdragene fra kapitlene om respirasjon og sirkulasjon og delirium er hentet fra del 4  i Geriatrisk sykepleie. Denne delen tar for seg de mest vanlige sykdommer hos gamle pasienter.