Marit Kirkevold (f. 1958) er sykepleier og har doktorgrad i sykepleievitenskap fra Teachers College, Columbia University i New York. Hun er professor i sykepleievitenskap ved Institutt for sykepleievitenskap og helsefag, Universitetet i Oslo, samt tilknyttet som professor ved Afdeling for Sygeplejevidenskab, Århus Universitet. Kirkevold leder Gruppe for Eldreomsorgsforskning (GEOF) ved ISH og har publisert en rekke bøker og artikler om forskning og fagutvikling, samt sykepleie til kronisk syke og eldre.

Kari Brodtkorb (f. 1956) er kandidat i sykepleievitenskap og sykepleier med videreutdanning i psykiatrisk sykepleie og veiledningspedagogikk. Hun arbeider i Undervisningssykehjemmet i Helseregion sør. Brodtkorb har vært lektor ved Lovisenberg diakonale høgskole og Universitetet i Agder. Hun har klinisk erfaring fra sykehjem og psykisk helsevern.

Anette Hylen Ranhoff (f. 1956) er dr. med., Universitetet i Oslo, og spesialist i indremedisin og geriatri. Hun har arbeidet ved Ullevål Universitetssykehus og er nå seksjonsoverlege ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo. Ranhoff har publisert en rekke vitenskapelige artikler og flere bøker. Hun er leder for Norsk Selskap for Aldersforskning.

Vigdis Drivdal Berentsen (f. 1949) er spesialsykepleier og MSc i gerontologi. Hun er ansatt ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse og arbeider der både som underviser, prosjektleder, fagforfatter og fagkonsulent. Hun har praksis fra legekontor, sykehjem, psykiatrisk sykehjem, geriatrisk poliklinikk og slagenhet.

Karen Bjøro (f. 1951) er doktorgradsstipendiat i sykepleie til eldre ved Universitetet i Iowa, USA. Fokus for hennes forskning er smerte hos eldre. Hun har lang erfaring med arbeid innen kvalitet- og kompetanseutvikling i sykepleie. Bjøro har arbeidet som sjefsykepleier ved Ullevål universitetssykehus og kvalitetsrådgiver i spesialisthelsetjeneste.

Bente Børdahl er høgskolelektor ved Høgskolen i Hedmark og har klinisk erfaring fra geriatri i Norge og USA. Hun har mastergrad i sykepleievitenskap fra Pacific Lutheran University i USA og har flere publikasjoner innen legemiddelhåndtering.

Lisbeth Valentiner Dahlhaug (f. 1961) er spesialsykepleier ved Avdeling for geriatri, St. Olavs hospital i Trondheim. Hun har videreutdanning i sykepleie til eldre og har praksis fra ortopedi, sykehjem og hjemmesykepleie.

Elin Kristin Einarsen (f. 1960) er spesialsykepleier i Aldring og eldreomsorg og arbeider som assisterende avdelingssykepleier ved Sengepost for geriatri, Medisinsk klinikk ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Hun har praksis fra ortopedi, hjemmesykepleie og Sengepost for geriatri.

Torbjørg Fermann (f. 1954.) er cand.san. og førstelektor ved Høgskolen i Vestfold. Hun er faglig leder for videreutdanningen i aldring og eldreomsorg. Fermann har klinisk erfaring både som utøvende sykepleier og som leder i kommunal sykepleietjeneste i hjemmesykepleie, helsesenter og institusjon.

Ingrid Hanssen (f. 1954) er dr.polit., sykepleier og førsteamanuensis ved Lovisenberg diakonale høgskole. Hun skrev doktorgradsavhandling om praktiske og etiske problemer og dilemmaer som kan oppstå i møte mellom norske sykepleiere og pasienter med etnisk minoritetsbakgrunn. Hanssen har arbeidet praktisk og teoretisk med etikk og interkulturelt helsearbeid i mange år, og har publisert flere bøker på området. Hanssen er FoU-rådgiver ved Lovisenberg diakonale høgskole.

Solveig Hauge (f. 1950) er sykepleier og dr. polit. med doktorgradsavhandling om sykehjemmet som hjem. Hauge har undervist ved flere høgskoler og er tilknyttet Gruppe for eldreomsorgsforskning ved Institutt for sykepleievitenskap og helsefag, Universitetet i Oslo.

Jorunn Lægdheim Helbostad (f.1961) er dr.philos og fysioterapeut med mange års praksis både som fysioterapeut og som lærer ved fysioterapeututdanningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Hun er post doktor stipendiat ved Institutt for nevromedisin ved NTNU. Hovedfokus for forskningen er motorisk funksjonssvikt hos eldre.

Karen Herlofson (f. 1962) er dr.med. fra Universitetet i Bergen med doktorgradsavhandling om livskvalitet og fatigue ved Parkinsons sykdom. Hun er spesialist i nevrologi og er nå overlege ved nevrologisk avdeling, Sørlandet Sykehus, Arendal.

Peter F. Hjort (f. 1924) er professor i geriatri og lege. Han har vært rektor ved Universitetet i Tromsø, leder av Gruppe for helsetjenesteforskning og av Samfunnsmedisinsk avdeling ved Statens institutt for folkehelse. Han har jobbet som tilsynslege i alders- og sykehjem i en årrekke. Som pensjonist arbeider han med undervisning og prosjekter.

Marjolein M. Iversen (f.1959) er cand.san. og høgskolelektor ved Høgskolen i Bergen. Hun er doktorgradsstudent ved Universitetet i Bergen. Iversen har jobbet som sykepleier både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Hun har vært aktivt engasjert i klinisk videreutdanning i diabetessykepleie siden 2001.

Kari Kvaal (f. 1953) er førsteamanuensis og dr.philos ved videreutdanningen i psykisk helsearbeid, Høgskolen i Oslo. Hun er gjesteforeleser ved Institute of Psychiatry, King's College, University of London. Kvaal er godkjent klinisk spesialist og veileder i psykiatrisk sykepleie, og har utdanning i familieterapi. Hun har mange års klinisk erfaring med pasienter med psykiske lidelser i ulike aldersgrupper.

Lill Mensen (f. 1951) er spesialist i indremedisin og geriatri. Hun arbeider som overlege ved Diakonhjemmet sykehus og har erfaring fra almenpraksis og som sykehjemslege. Hun underviser sykepleiestudenter i geriatri og slagbehandling.

Gro Næss (f. 1962) er cand.san. og høgskolelektor ved Høgskolen i Vestfold. Hun underviser og forsker på grunnleggende sykepleie og geriatrisk sykepleie. Næss er utdannet sykepleier og har arbeidet på ulike områder i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Ragnhild Omli (f. 1961) er spesialsykepleier i geriatri og arbeider ved Geriatrisk poliklinikk, Sykehuset Namsos, HNT. Hun jobber med utredning av demens og generell geriatri, samt utredning og behandling av vannlatingsplager hos eldre. I samarbeid med kollega har Omli gjennomført et forskningsprosjekt om vannlatingsplager hos eldre på sykehjem.

Ellen Pihl (f. 1947) er ergoterapeut og ergoterapispesialist i eldres helse og allmennhelse. Hun arbeider som kommuneergoterapeut i Rehabiliteringstjenesten i Bærum kommune og har arbeidet med hjemmeboende eldre og funksjonshemmede i en årrekke.

Tor Inge Romøren er dr.philos. og professor i gerontologi ved Høgskolen i Gjøvik. Han har tidligere arbeidet innen eldreomsorg og kommunal helseadministrasjon, og siden med aldersforskning.

Heidi Samson (f. 1973) er cand.odont. og PhD-stipendiat ved Gerodontologisk seksjon ved Det odontologiske fakultet, Universitet i Bergen. Hun har jobbet som tannlege i den offentlig tannhelsetjenesten.

Liv Heidi Skotnes (f. 1956) er spesialsykepleier i geriatri og arbeider ved Geriatrisk poliklinikk, Sykehuset Namsos, HNT. Hun jobber med utredning av demens og generell geriatri, samt utredning og behandling av vannlatingsplager hos eldre. I samarbeid med kollega har Skotnes gjennomført et forskningsprosjekt om vannlatingsplager hos eldre på sykehjem.

Åshild Slettebø (f. 1960) er sykepleier og dr.polit. i sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun er ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo. Slettebø har videreutdanning i gerontologi. Hun har publisert flere forskningsartikler og bøker innen sykepleie og etikk med spesielt fokus på eldreomsorgen.

Gunhild Vesterhus Strand (f. 1954) er dr.odont. og sjef for Gerodontologisk seksjon ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Hun har videreutdanning innen samfunnsodontologi og har flere publikasjoner innen forskningsområdet "tannhelse i eldre år".

Kirsten Thorsen (f. 1943) er prof.dr.philos. ved Høgskolen i Buskerud og seniorforsker ved NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring). Hun er leder for Funksjonshemning og aldring (FoA) ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse.

Tor Torbjørnsen (f. 1946) er cand.theol. og arbeider som sykehjemsprest. Han har hatt prestetjeneste i menighet, på sykehus og sykehjem. Han har forskningspraksis som stipendiat i Kreftforeningen og som doktorgradsstudent ved Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo.

Karin Torvik (f. 1955) er doktorgradsstipendiat og høgskolelektor ved sykepleierutdanningen i Oslo. Hennes forskningsområde er smerter og livskvalitet hos sykehjemspasienter. Hun har jobbet som sykepleier og anestesisykepleier. Torvik er utdannet sosiolog.