Viktig informasjon!

Forelesers sider er passordbeskyttet. Forelesere som bruker boken kan få brukernavn og passord ved å henvende seg til øk/adm-redaksjonen. Vennligst oppgi kursnavn. Klikk her for å sende e-post.

 

Moderne makroøkonomi er primært skrevet for dem som studerer makroøkonomi for første gang, enten det er på universitet eller høyskole. Fokus i boken er rettet mot viktige makroøkonomiske fenomener som langsiktig økonomisk vekst, strukturell arbeidsledighet og nominelle størrelser som prisnivå, rentenivå og valutakurser, samt konjunkturbevegelser og økonomiske kriser. Et annet sentralt tema er hvordan makroøkonomisk politikk virker og kan brukes til å oppnå politiske mål for den økonomiske utviklingen.

 

Boken består av fire deler. Del 1 starter med en oversikt over fagfeltet og drøfter nasjonalregnskapet og andre datakilder. I del 2 er tidsperspektivet langsiktig. Her drøftes blant annet årsaker til at noen land makter å oppnå langsiktig økonomisk vekst, mens andre mislykkes. Andre viktige tema i denne delen er strukturell arbeidsledighet og sammenhengen mellom pengeforhold og nominelle størrelser som inflasjon, rente og valutakurser. I del 3 er perspektivet kortsiktig. Her rettes fokus mot årsaker til konjunkturbevegelser i den økonomiske aktiviteten og virkninger av konjunkturpolitikk (pengepolitikk og finanspolitikk). Vi legger stor vekt på kortsiktige virkninger av penge- og finanspolitikk i økonomier som den norske med fleksibel valutakurs. Del 4 dreier seg om penge- og finanspolitikk når det kortsiktige og langsiktige analyseperspektivet kombineres. Vi drøfter først samspillet mellom konjunkturer og inflasjon og forklarer hvordan sentralbanker setter renten når pengepolitikken innrettes mot et inflasjonsmål. De to siste kapitlene i boken dreier seg om finanspolitikk, altså om hvordan skatter, offentlige utgifter og oppbygging av offentlig formue påvirker den makroøkonomiske utviklingen.

 

Erling Steigum er utdannet ved Norges Handelshøyskole der han tok doktorgraden i 1979. Han var professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole fra 1982 og ble i 1999 professor ved Handelshøyskolen BI. Han har lang undervisningserfaring i makroøkonomi på alle nivåer og har vært leder for flere større forskningsprosjekter. Dessuten har han deltatt i en rekke offentlige utredninger om norsk økonomisk politikk. Steigums forskningsarbeider er blitt publisert i en rekke artikler i anerkjente internasjonale tidsskrifter.