Del 1

1

1.1
1.2
1.3
1.4

1.5
1.6
Et overblikk over årsregnskapets formål,
innhold og funksjon ..............................................
Innledning og kapitteloversikt ...............................
Årsregnskapets formål ........................................
Årsregnskapets innhold .......................................
Regnskapsinformasjon - et grunnlag for beslutninger .........................................................
Hvordan blir årsregnskapet til? ............................
Om boken årsregnskapet .....................................

1
1
2
3

12
14
222
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Balansen ..............................................................
Innledning og kapitteloversikt ...............................
Fundamentet og balansen ....................................
Realøkonomien og balanselikningen .....................
Realøkonomien og regnskapssystemet ................
Oppsummering ......................................................
25
25
26
33
40
543
3.1
3.2

3.3
3.4

3.5
3.6

3.7
Resultatregnskapet................................................
Innledning og kapitteloversikt ................................
Elementene i resultatregnskapet:
inntekt og kostnad .................................................
Årsregnskapets hovedproblem ............................
Fundamentet og resultatregnskapet - om periodisering av inntekter og kostnader ...............
Registrering av inntekter og kostnader ................
Kongruensprinsippet og sammenhengen mellom
resultatregnskapet og balansen ...........................
Oppsummering ......................................................
59
59

60
65

68
76

86
894
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Periodisering..........................................................
Innledning og kapitteloversikt ................................
To typer periodiseringer .......................................
Tidsavgrensninger ...............................................
Beholdningsendringer ..........................................
Overskuddsstyring ...............................................
Oppsummering ......................................................
91
91
92
92
100
111
1145
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

5.7
5.8
Regnskapsavslutningen .. ....................................
Innledning og kapitteloversikt ................................
Tabellarisk oppgjør ...............................................
Overføring til ny regnskapsperiode ......................
Skatt ......................................................................
Disponering av årsresultatet .................................
Om presentasjonen av resultatregnskapet og balansen ...............................................................
Arbeidsgangen i årsoppgjøret ..............................
Oppsummering ......................................................
119
119
120
123
125
129

131
135
1366

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.6
6.7
Regnskapsføring, -registre, -bøker og dokumentasjon ......................................................
Innledning og kapitteloversikt ................................
Regnskapssystemene før og nå ..........................
Krav til registreringssystemet ...............................
Krav til dokumentasjon ..........................................
Forskjellige regnskapsbøker .................................
Spesialregistre .....................................................
Kontrollspor ..........................................................
Oppsummering ......................................................

141
141
142
143
145
146
155
159
1617
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
Enkelte særskilte registreringstilfeller ...................
Innledning og kapitteloversikt ................................
Skatt på inntekt .....................................................
Merverdiavgift .......................................................
Kreditnota .............................................................
Rabatt ...................................................................
Transportkostnader ..............................................
Transaksjoner i utenlandsk valuta ........................
Kjøp og avhendelse av varige driftsmidler ...........
Lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og feriepenger ............................................................
163
163
164
169
178
180
185
189
191

194Del 2


8

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
Årsregnskapets brukere og årsregnskapets fundament .............................................................
Innledning og kapitteloversikt ................................
Den norske regnskapsmodellen og dens formål ...
Brukere og bruksområder .....................................
Årsregnskapets fundament ..................................
Oppsummering ......................................................

209
209
210
212
218
2379
9.1
9.2

9.3
9.4


9.5
9.6

9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
Hovedtrekkene i årsregnskapslovgivningen .........
Innledning og kapitteloversikt ................................
Hvor finnes bestemmelsene om regnskapsføring
og -avleggelse? ....................................................
Regnskapslovens oppbygning .............................
Hva betyr store og små foretak, selskapsregnskaper, konsernregnskaper, felleskontrollert virksomhet og tilknyttet selskap?..
Årsregnskap, årsberetning og årsrapport ............
Oppstillingsplanen for balansen og resultatregnskapet ................................................
Grunnleggende regnskapsprinsipper ...................
Hovedreglene for verdivurdering .........................
Hovedreglene for selskapenes informasjonsplikt
Tidsfrister og straffereaksjoner ...........................
Oppsummering .....................................................
245
245

246
249


251
255

256
267
270
273
274
275


10
10.1
10.2

10.3
10.4
10.5

10.6
.Andre målemetoder .............................................
Innledning og kapitteloversikt ................................
Periodens overskudd og prinsippet om opprettholdelse av økonomisk stilling ....................
Tre grunnleggende verdivurderingsprinsipper .....
Tre grunnleggende regnskapsmodeller ................
Hva slags overskudd og egenkapital viser det norske årsregnskapet? ........................................
Oppsummering ......................................................
277
277

278
282
286

294
29611
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6

11.7
11.8
11.9

11.10
11.11
.Anleggsmidler .....................................................
Innledning og kapitteloversikt ................................
Ulike typer anleggsmidler ......................................
Verdijustering av anleggsmidler ...........................
Teoretisk korrekte avskrivninger ..........................
Avskrivningsmetoder ...........................................
Regnskapslovens vurderingsregler for anleggsmidler .......................................................
Avskrivninger .......................................................
Nedskrivninger .....................................................
Ikke-avskrivbare anleggsmidler og langsiktige
kapitalplasseringer ..............................................
Aktiverte kostnader .............................................
Goodwill ..............................................................
297
297
298
301
303
306

312
317
323

331
337
34112
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
Omløpsmidler ... ...................................................
Innledning og kapitteloversikt ...............................
Varelager og varekostnad ..................................
Tilordning av anskaffelseskost ...........................
Verdsetting av varer i årsregnskapet .................
Fordringer ............................................................
Kortsiktige kapitalplasseringer .............................
Betalingsmidler .....................................................
347
347
348
354
364
375
382
39013
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
Gjeld ....................................................................
Innledning og kapitteloversikt ...............................
Verdivurdering og klassifisering ..........................
Langsiktig gjeld ....................................................
Kortsiktig gjeld .....................................................
Opplysnings- og spesifikasjonskrav ...................
403
403
404
407
415
42414
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
Egenkapital og disponering av årsresultat ...........
Innledning og kapitteloversikt ...............................
Hva viser egenkapitalen? ....................................
Egenkapitalen i aksjeselskaper ............................
Endring av aksjekapitalen og tilhørende utgifter ..
Disponering av årsresultat ..................................
Egne aksjer .........................................................
435
435
436
439
443
445
45315
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6

15.7
Utsatt skatt og skatteavregning ...........................
Innledning og kapitteloversikt ...............................
Resultatforskjeller, skattekostnad og utsatt skatt.
Midlertidige forskjeller ...........................................
Underskudd til fremføring ....................................
Permanente forskjeller .........................................
Regnskapsmessig behandling av midlertidige forskjeller og utsatt skatt .....................................
Kort om skatteavregningen .................................
459
459
460
472
485
486

488
49516
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6

16.7
Kontantstrømoppstilling .......................................
Innledning og kapitteloversikt ...............................
Anskaffelse og anvendelse av midler .................
Hvor kommer kontanter fra, og hva brukes de til?
Direkte og indirekte modell ...................................
Avstemming av ordinært resultat før skattekostnad og kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter .............................................................
Analyser av kontantstrømutviklingen ..................
505
505
507
513
525


533
54017

17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
Informasjonskrav og spesielle regler for
store og små selskaper .......................................
Innledning og kapitteloversikt ...............................
Sammenliknbare tall for to år ...............................
Årsberetningen ...................................................
Forenklingsregler for små foretak .......................
Tilleggskrav for store foretak ..............................
Noteopplysninger .................................................

551
551
552
556
559
561
56118

18.1
18.2
18.3

18.4

18.5

18.6
IEnkeltmannsforetak, ansvarlig selskap og
kommandittselskap ..............................................
Innledning og kapitteloversikt ...............................
Full og begrenset regnskapsplikt .........................
Kort om selskapsrettslige kjennetegn ved alternative eierformer ..........................................
Kort om den skatterettslige behandlingen av inntekt og formue i AS, ANS og KS .....................
Regnskapsmessig behandling av egenkapital
og skatt i ANS og KS ............................................
Om særposter i årsrapporten for ANS og KS .....

567
567
568

569

572

573
57419
19.1
19.2

19.3

19.4

19.5

19.6
19.7
19.8
19.9
Konsernregnskap ................................................
Innledning og kapitteloversikt ...............................
Foretaksintegrasjon - begreper, kriterier og motiver .................................................................
Hovedtrekkene ved oppkjøpsmetoden og kontinuitetsmetoden .............................................
Eliminering av egenkapitalen i heleide datterselskaper ....................................................
Eliminering av interne transaksjoner i heleide datterselskaper ....................................................
Minoritetsinteresser .............................................
Konsernregnskapet og skatt ...............................
Egenkapitalmetoden og oppkjøpsmetoden ...........
Informasjonskrav og noteopplysninger ...............
579
579

580

586

589

609
619
620
636
63920
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6
20.7
20.8
20.9
20.10
20.11
Regnskapsanalyse...............................................
Innledning og kapitteloversikt ...............................
Forstå bedriften og omgivelsene .........................
Praktisk analysearbeid .........................................
Bli kjent med selskapet .........................................
Forholdstall kan sorteres etter temaer .................
Rentabilitetsanalyse .............................................
Kapitalstrukturanalyse .........................................
Likviditetsanalyse ................................................
Andre forholdstall ................................................
Bedriftssammenlikninger og potensielle fallgruver
Bruk notene og årsberetningen! ...........................
643
643
645
650
655
662
664
681
686
695
703
70920
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6
20.7
20.8
20.9
20.10
20.11
Regnskapsanalyse...............................................
Innledning og kapitteloversikt ...............................
Forstå bedriften og omgivelsene .........................
Praktisk analysearbeid .........................................
Bli kjent med selskapet .........................................
Forholdstall kan sorteres etter temaer .................
Rentabilitetsanalyse .............................................
Kapitalstrukturanalyse .........................................
Likviditetsanalyse ................................................
Andre forholdstall ................................................
Bedriftssammenlikninger og potensielle fallgruver
Bruk notene og årsberetningen! ...........................
643
643
645
650
655
662
664
681
686
695
703
70921
21.1
21.2
21.3

21.4
21.5
21.6

21.7

Alternative regnskapsmodeller ............................
Innledning og kapitteloversikt ...............................
Viktige begreper ..................................................
En oversikt over alternative indeksbaserte regnskapsmodeller ..............................................
Oversikt over arbeidets gang ..............................
Prisnivåjustert historisk kost ................................
Klassisk, fysisk og økonomisk gjenanskaffelses-verdimodell ...........................................................
Gjenanskaffelsesverdimodeller i praksis .............
715
715
716

722
724
726

729
724

Sakregister ...................................................................... 745