Lover:
Lov om årsregnskap m.m.
Lov om allmennaksjeselskaper
Lov om aksjeselskaper

Forarbeidene til regnskapsloven:
Regnskapslovutvalgets innstilling (NOU 1995:30)
Regjeringens forslag til ny regnskapslov
(Ot.prp 42 1997-98)


Forskrifter og lovendringer:
Ot.prp. nr. 13 (2000-2001) om endringer i regnskapsloven
Oversikt over forskrifter til regnskapsloven
Registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger (rl. kap. 2)

Oslo Børs skriver om:
Delårsrapportering
Markedsbaserte finansielle omløpsmidler
Ny regnskapslov og nye aksjelover
Regnskapsføring og periodisering av arbeidsgiveravgift på opsjoner og frittstående tegningsrettigheter

Selskapsinformasjon og nyheter:
Oslo Børs
Hugin Online
Digi.no

Standardsettende organisasjoner:
International Accounting Standards Committee (Internasjonal organisasjon som utvikler internasjonale regnskapsstander)
Financial Accounting Standards Board
(Organet i USA som utvikler regnskapsstandarder)
Norsk RegnskapsStiftelse
(Organet som fastsetter regnskapsstandarder
i Norge)

Revisjonsselskaper/-foreninger
Den norske revisorforening
Deloitte & Touche
Noraudit
KPMG


AvisenLedelse.no skriver om:
Forsvarlig egenkapital - styrets forvalteransvar (3/2001)
Er immaterielle og skjulte verdier en del av selskapskapitalen? (nr. 3, 2001)
Forsvarlig egenkapital og styrets
aktsomhet
(3/2001)
Immaterielle eiendeler og intellektuell kapital sett
fra styrets og daglig leders ståsted
(1/2001)
Ny forskriftsendring: Opsjoner og beskatning (1/1999)

Skatteetaten
Skatteetaten Her finner du bl.a. skjemaer ifm. likningen og informasjon om mva. og mva.-reformen. Årsoppgaven og terminoppgaven for mva er ikke tilgjenglige via skatteetatens sider, så vi har scannet inn skjemaene:
Årsoppgave mva (PDF-format)
Terminoppgave mva