Mot forfatternes vilje sniker det seg likevel inn feil. På denne siden vil vi informere om feil, unøyaktigheter o.l. som vi bli klar over, og som er av en slik art at leserne bør gjøres oppmerksomme på dem. I forbindelse med trykking av nye opplag benytter vi anledningen til å rette opp feil som vi har blitt klar over. Feilene som vi informerer om på denne siden gjelder siste versjon av boken og studieheftet. Vi setter stor pris på å bli gjort oppmerksom på feil, unøyaktigheter og liknende. Vennligst send beskjed om feil til John Christian Langli

Feil i Årsregnskapet

I eksempel 5.4 er samtlige foretegn i kolonnen "tømming av resultatkontoer" og på linjen for overskudd feil. De riktige tallene er:
-385+170+10+100+20

Kap. 14.5.4 Om beskatning av utbytte
Når boken gikk i trykken fikk personlige skatteytere en godtgjørelse på 17/28-deler, hvilket innebar at skattesatsen på mottatt utbytte utover kr
10 000 ble beskattet med 11 prosent.
Reglene er senere blitt endret.
Personlige skatteytere får nå full godtgjørelse. Dermed blir mottatt utbytte skattefritt for
personlige skatteytere, og godtgjørelsesmetoden
fungerer på samme måte som når mottakeren
er et norsk aksjeselskap.


Feil i Studieheftet til Årsregnskapet


Oppgave 7.6
I løsningsforslaget er et tall falt ut og beløpene forskjøvet i kolonnen for konto 2700 Utg. mva. Et korrigert løsningsforslag er tilgjengelig via studentenes sider, se filer til nedlastning.


Supplerende informasjon og nyheter på regnskapsområdet


Kap. 7
Mulig å sende inn årsoppgave for merverdiavgift, jf. læreboka kap 7.6.3 Terminoppgaver:
Stortinget vedtok 28. mai 2001 at virksomheter med liten omsetning kan velge mellom å sende inn seks årlige terminoppgaver eller en årsoppgave. Hva som ligger i "liten omsetning", fremgår av § 1 i forskrift nr. 122 fra Finansdepartementet : Virksomheter med omsetning under 1 mill. kr, avgift ikke medregnet, kan etter søknad til fylkesskattekontoret sende inn årsoppgave. Du kan lese mer om årsoppgaven ved å klikke her .

Kap. 9 og kap. 18
Om hvem som er regnskapspliktige, jf. læreboka kap. 9.3 Regnskapslovens oppbyning og 18.2 Full og begrenset regnskapsplikt:
Indre selskap har ikke plikt til å sende inn årsregnskap, jf. forskrift fastsatt av finansdepartementet 24. juli 2001 . Noe av bakgrunnen til forskriften finner du i presseklippet Feil lurte advokater til åpenhet.